Ajankohtaista

Matalan tuottavuuden työn tukimallin aajentaminen alle 26-vuotiaisiin

 • Matalan tuottavuuden työn tuen laajentaminen koskemaan alle 26-vuotiaita työntekijöitä loisi nuorille 2 500 kokonaan uutta työpaikkaa. Lisäksi 5 000 nykyisin osa-aikaisessa työsuhteessa olevaa nuorta saisi kokoaikaisen työsuhteen. Tuen piirissä olisi 66 000 nuorta työntekijää. Tuki maksaisi valtiolle 130 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi Pasi Holmin tuoreesta tutkimuksesta.

  Vuoden 2006 alusta voimaan tuleen matalan tuottavuuden työn tukimallin tavoitteena on parantaa vähän koulutusta ja erikoisosaamista omaavien henkilöiden työllisyyttä. Tukimallin ajatuksena on, että työnantaja, jonka palveluksessa on
  - yli 53-vuotiaita
  - matalapalkkaisia 900 – 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevia
  - kokoaikaisia vähintään 140 työtuntia kuukaudessa työskenteleviä
  työntekijöitä, joutuu maksamaan kyseisiin työntekijöihin liittyviä työnantajamaksuja enimmillään lähes 16 prosenttiyksikköä normaalia vähemmän. Enimmillään tuki on 220 euroa kuukaudessa työntekijän kuukausiansioiden ollessa noin 1 500 euroa. Työvoimakustannusten alentuminen lisää työpaikkoja.

  Nuorista alle 26-vuotiaista valtaosa on matalapalkkaisia 900 – 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevia. Alle 26-vuotiaita työllisiä oli vuonna 2004 noin 139 000. Kokoaikaisissa työsuhteissa heistä oli 92 400 henkilöä (66,4 %) ja osa-aikaisia 46 700 henkilöä (33,6 %). Kokoaikaisissa työsuhteissa olevista alle 26-vuotiaista lähes 71 prosenttia oli matalapalkkaisia. Osa-aikaisista nuorista lähes kaikki olivat matalapalkkaisia. Yli 53-vuotiaista kokoaikaisista työllisistä noin 35 prosenttia oli matalapalkkaisia.

  Kokoaikaisiin työsuhteisiin rajattu matalan tuottavuuden työn tuki tekee työnantajalle taloudellisesti kannattavaksi tarjota nuorille kokoaikaisia työsuhteita osa-aikaisten työsuhteiden tilalle. Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle, jonka tuntipalkka on 10 euroa, 130 työtunnin sijasta 140 työtuntia kuukaudessa, työnantajan työvoimakustannukset alenevat tuen ansiosta 95 euroa kuukaudessa. Työajan pidentyminen kymmenellä työtunnilla lisää työntekijän ansioita 100 euroa kuukaudessa. Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle 120 työtunnin sijasta 140 työtuntia kuukaudessa, työnantajan työvoimakustannukset nousevat tuen ansiosta vain 30 euroa kuukaudessa. Työajan pidentyminen kahdellakymmenellä työtunnilla lisää työntekijän ansioita 200 euroa kuukaudessa.

  Kunnat työllistävät yli 53-vuotiaita matalapalkkaisia ja yksityinen sektori alle 26-vuotiaita matalapalkkaisia 900 – 2 000 kuukaudessa ansaitsevia. Kokoaikaisista matalapalkkaisista yli 53-vuotiaista työntekijöistä 44 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja 47 prosenttia julkisella sektorilla. Kokoaikaisista matalapalkkaisista alle 26-vuotiaista työntekijöistä 74 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja 18 prosenttia julkisella sektorilla. Noin kymmenellä prosentilla toimiala on tuntematon.

  Julkisessa keskustelussa on viime vuosien aikana tarjottu nuorten työttömyys- ja syrjäytymisongelman ratkaisuksi koulutusta. Kuitenkin nuorten työikäisten ikäryhmissä reilulla 15 prosentilla on ainoastaan perusasteen koulutus. Työvoimapoliittiset aikuiskoulutustoimet eivät juuri näytä parantavan nuorten miesten työkykyä eivätkä ehkäisevän heidän syrjäytymisriskiä työmarkkinoilta. Nuorten miesten työkykyä ylläpitää ja parantaa sekä heidän syrjäytymisriskiään työmarkkinoilta ehkäisee työnteko. Työllistyminen avoimille työmarkkinoille sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti tai työllistyminen työvoimapoliittisille toimenpiteille on tehokasta työkykyä edistävää toimintaa. Nuorten naisten työkyvyn kannalta koulutustoimenpiteet ovat toimivia.

  Työttömien joukossa on vielä runsaasti työkykyisiä henkilöitä. Työttömistä noin 60 prosentilla on erinomainen tai hyvä työkyky. Nuorista työttömistä miehistä noin viidenneksellä on heikon tai kohtalaisen työkyvyn perusteella arvioitu riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Nuorten työttömien miesten riski syrjäytyä työmarkkinoilta on noin kolminkertainen vastaavan ikäisiin työttömiin naisiin verrattuna.

  Yli 53-vuotiaille kohdennetun matalan tuottavuuden työn tukimallin arvioitiin vähentävän valtion verotuloja 120 miljoonaa euroa vuodessa ja koskevan 83 000 työntekijää. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 tukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 tukea käytettäneen sen tullessa asteittain yhä tunnetummaksi yli hallituksen esityksessä arvioidun 120 miljoonan euron.

  Ruotsissa on kevään 2007 aikana valmistumassa lakiehdotus, joka laskee alle 25-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä työnantajamaksuja 21,3 prosenttiin nykyisestä 32,4 prosentista. Lainsäädännön on tarkoitus astua voimaan heinäkuun 2007 alusta.

  Lisätietoja: Pasi Holm, puh. 050-3747462 ja Anneli Hopponen, puh. 09-3488 8422

  MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKIMALLIN LAAJENTAMINEN
  ALLE 26-VUOTIAISIIN
  Pasi Holm
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 91
  Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
  Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki puh. (09) 348 8844