Asiantuntijalausunto 8.2.2019 / Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2020.


11 helmikuu 2019 • ASIANTUNTIJALAUSUNTO

  Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2020. 

  Pellervon taloustutkimus PTT:n asiantuntijalausunto perustuu vuonna 2017 toteutettuun,maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Kyläkauppaselvitykseen (1) ja sen tuloksiin. 

  Yleisellä tasolla valtioneuvoston esitys vastaa tutkimuksessa esille nousseisiin painopisteisiin. Kyläkauppojen roolin ohjaaminen harvaan asuttujen maaseutualueidenmonipalvelukeskuksiksi kauppojen liiketoimintaedellytyksiä vahvistamalla on oikean suuntainen tavoite. 

  Luonnoksen mukaan päivittäistavarakauppojen tuen tarkoituksena on turvata ja tarjota kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle harvaan asutulla maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä näiden palveluiden monipuolisuutta. Tarkoitus on hyvin määritelty. 

  Esitysluonnoksen mukaisesti tuen kohdentaminen palvelutarjonnan monipuolistamiseen on rajattu riittävällä tarkkuudella. On perusteltua, että avustusta maksetaan vain investoinnista aiheutuneisiin kustannuksiin. 

  Tärkeää on myös selvitys avustuksen käytöstä. Kertaluontoisella avustuksella palvelutarjontaa laajentavaan investointiin on mahdollisuus parantaa avustuksen saajan toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Riittävä raportointi mahdollistaa sen, että tuen vaikutuksista pystytään toteuttamaan kattava vaikuttavuusarviointi. 

  Esitetyillä avustuksen saajan yleisillä ehdoilla tuki on mahdollista kohdistaa toimijoille, joillaon sen avulla realistiset mahdollisuudet liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Toisaalta kannattavuuden parantumisen ja liikevaihdon kasvun myötä avustuksen saaja voi rajautua pois mahdollisista myöhemmistä avustuksenhakukierroksista, jos kokeilua jatketaan.Tämän osalta on keskeistä, että tuen avulla pystytään luomaan tukijärjestelmästä riippumatonta, kestävää, liiketoiminnan kasvua. Myös tältä osin järjestelmän vaikuttavuus tulee arvioida tukijärjestelmän päättymisen jälkeen. 

  Tuen enimmäismäärä, määräaikaisuus ja rajaus yleisistä ehdoista avustuksen saajalle pitävät tukikokeilun kustannukset kohtuullisina ja parantaa tuen vaikuttavuutta liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. On perusteltua arvioita, että määräaikaisuuden seurauksena tuen avulla toteutetaan sellaisia investointeja, joilla on liiketoiminnalliset edellytykset myös pidemmällä aikavälillä. Edellä mainituista syistä johtuen avustuksella ei ole syytä olettaa olevan merkittäviä alueellista kilpailua vääristäviä vaikutuksia. 

  Yleiset ehdot täyttäville kyläkaupoille, joilla on monipuolisesta palvelutarjonnasta huolimatta vaikeuksia pitää toimintansa kannattavana, voi olla syytä harkita lisäksi erillistä investointitukea. Investointien tulisi kohdistua myymälälaitteiden tai –rakennuksen energia- ja ympäristötehokkuuden parantamiseen Kyläkauppaselvityksessä esitetyn tukimuodon mukaisesti. 

  Tämän kaltaiseen investointitukeen on mahdollista soveltaa myös olemassa olevia yritystukia, joita on mahdollista sopeuttaa ja kohdistaa kyläkauppojen saataville.

  1: Kyläkauppaselvitys http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/kylakauppaselvitys.html

  Helsingissä 8.2.2019 

  Lauri Vuori 
  Kyösti Arovuori 
  Pellervon taloustutkimus PTT 

  Linkki asiakirjoihin: https://mmm.fi/documents/1410837/1894060/LP_luonnos_muistio.pdf/cf135af5-1038-1d87-0640-13884590a0cc/LP_luonnos_muistio.pdf.pdf