Ajankohtaista

Bioenergiasektorin kehitys kytkee tulevaisuudessa maatalous- ja metsäsektorin markkinoita yhteen

 • Globaalisti peltoresursseihin perustuvan bioenergiantuotannon ja etenkin biopolttoainetuotannon laajentuminen on tapahtunut aivan viime vuosina. Maailman biopolttoaineiden tuotanto vastaa noin prosenttia liikennepolttoaineiden kulutuksesta. Maailman johtavia biopolttoaineiden tuottajia ovat Yhdysvallat ja Brasilia. Tuotanto on kuitenkin kasvamassa nopeasti myös nopean talouskasvun maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa.

  Nykyisellä ensimmäisen sukupolven teknologialla biopolttoaineita jalostetaan lähinnä tärkkelys- ja sokerikasveista sekä öljykasveista. Pelloilla tuotettavalla energiakasveilla on huomattava merkitys liikenteen biopolttoaineiden raaka-aineena etenkin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämän jälkeen todennäköisesti kaupallistuvat uuden sukupolven teknologiat, jotka avaavat enemmän mahdollisuuksia ligniinipohjaisten metsäbiomassojen ja muiden vastaavien energiakasvien mittavampaan käyttöön liikennepolttoaineissa.

  Nykykehityksen valossa on todennäköistä, että vuonna 2015 Suomessa tuotetaan biopolttoaineita sekä pelto- että metsäbiomassoista. Metsäbiomassojen ohella kotimaisista peltobiomassoista ruokohelven ja biokaasun käyttö lisääntynee sähkön ja lämmön tuotannossa. Kotimaisen raaka-aineen osuus liikennepolttoaineissa jäänee pieneksi. Arviolta 5-10 vuoden kuluttua teknologisen kehityksen myötä puubiomassan ja muiden energiakasvien merkitys kuitenkin korostuu liikennepolttoaineiden jalostuksessa ja tällöin kotimaisen biopolttoaineen osuus Suomen liikennepolttoaineiden kulutuksesta nousee. Puubiomassojen osuuden kasvaessa kilpailu peltopinta-alasta elintarviketuotannon ja bioenergiantuotannon välillä vähenee.

  Alueellisesti tarkasteltuna ruokohelvellä ja metsähakkeella näyttäisi olevan potentiaalisesti suurin alueellinen merkitys, sillä näitä raaka-aineita hyödyntävät laitokset näyttäisivät jakautuvan melko tasaisesti Suomen alueelle aivan Lappia lukuun ottamatta. 

  Suomalaisen maatilan näkökulmasta bioenergian kysyntä luo uutta kysyntää peltojen ja metsien tuotannolle. Vaikka bioenergiantuotannon taloutta on vaikea arvioida luotettavasti pitkällä aikavälillä, niin nykykehityksen valossa näyttää siltä, että bioenergian tuotanto tarjoaa maatiloille enemmän mahdollisuuksia biomassaraaka-aineen tuottajana kuin sen jalostajana. Maatilamittakaavassa biodieselin jalostus ei näytä kannattavalta nykyisillä hinnoilla. Biokaasun osalta tilanne on valoisampi ja se näyttää tuovan mahdollisuuksia muutamille isoille tai yhteisyrityksinä toimiville maatiloille. Syöttötariffilla on merkittävää vaikutusta biokaasutuotannon kannattavuuteen.

  On todennäköistä, että bioenergiasektorin kehitys kytkee tulevaisuudessa maatalous- ja metsäsektorin markkinoita ja myös alan liiketoimintaa nykyistä tiiviimmin yhteen. Maataloustuotteiden ja puumarkkinoiden vaihtelut välittynevät energiasektorin kautta aiempaa voimakkaammin myös toinen toistensa markkinoille.


  Julkaisu:
  Terhi Latvala - Esa Aro-Heinilä - Ritva Toivonen - Erno Järvinen. Bioenergian tuotanto ja markkinat vuonna 2007 sekä kehitysnäkymät vuoteen 2015. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 205.

  Lisätietoja antaa Terhi Latvala, puh. (09) 3488 8409, terhi.latvala@ptt.fi