Käynnissä olevia hankkeita

Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Kansantalouden tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

Hanke: Teknologinen murros ja tuotannon uudelleenorganisointi ulkoistamisen ja globalisaation johdosta muuttaa työtehtävien sisältöä ja työvoiman kysynnän rakennetta. Perinteiset taidot ja ammatit tulevat tarpeettomiksi tai katoavat ja toisaalta niiden tilalle syntyy uusia ammatteja joissa vaadittavat taidot tai taitojen yhdistelmät voivat poiketa aikaisemmin vaaditusta. Kehitys asettaa kasvavia vaatimuksia työvoiman ammatilliselle ja alueelliselle liikkuvuudelle. Suomesta ei ole tuoretta ja kattavaa tutkimusta työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta, sen viimeaikaisista kehityssuunnista ja sen yhteyksistä alueelliseen liikkuvuuteen. Tämä tutkimushanke tuottaa ajantasaisen kuvan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta ja kehityksestä Suomessa sekä sen merkityksestä osana työvoiman kohtaanto- ja saatavuusongelmien ratkaisemista.
Kesto: 7/2018-12/2019

Tavoitteet:

1. Määritellä ammatillinen liikkuvuus käsitteenä ja kuinka sitä voidaan määrällisesti kuvata, sekä minkälaisiin työmarkkinoiden dynaamisiin ilmiöihin ammatillinen liikkuvuus kytkeytyy ja mitkä ovat liikkuvuuteen vaikuttavat osatekijät. 2. Kuvata ammatillisen liikkuvuuden taso ja sen viimeaikainen kehitys Suomessa ja verrata näitä muiden maiden vastaaviin tietoihin. Tässä kuvauksessa keskitytään erityisesti sellaisiin liikkuvuuden mittareihin, jotka soveltuvat ammatillisen liikkuvuuden kuvaamiseen teknologisen kehityksen ja globalisaation aiheuttamien muutosten näkökulmasta, kuten työmarkkinoiden polarisoituminen eri palkkatason ammatteihin. 3. Tutkia ekonometrisilla monimuuttujamalleilla mitkä osatekijät liittyvät ammatillisen liikkuvuuden kehitykseen. Näitä osatekijöitä ovat työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet (kuten ikä, sukupuoli, koulutus, perhetilanne), työtehtävien ominaisuudet (määräaikaisuus ja osa-aikaisuus, ammatin vaatimat taidot esimerkiksi työn rutiini/ei-rutiininomaisuuden suhteen) sekä työnantajayrityksen ominaisuudet (kuten sijaintialue, ikä, toimiala, kannattavuus, uuden teknologian käyttö). 4. Tarkastella ammatillisen liikkuvuuden ja alueellisen liikkuvuuden välisiä kytköksiä ja arvioidaan alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden keskinäistä merkittävyyttä työvoiman saatavuusongelmien selittäjänä. 5. Esittää minkälaisia politiikkatoimia ja muita toimenpiteitä työvoiman ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi olisi syytä käynnistää tai vahvistaa.

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Olli-Pekka Ruuskanen

Hankkeen muut tutkijat:

Veera Holappa PTT, Jari Vainiomäki, Jani-Petri Laamanen Tampereen Yliopisto

Lisätietoja: